Նիստ 10

2019 թվականի մարտի 14-ին անցկացվեց Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հերթական նիստը ֆակուլտետների, ամբիոնների, ինչպես նաև ՇՊՀ-ի քոլեջի որակի համակարգողների հետ:

Կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանը ներկայացրեց 2017-2018 ուստարվա ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիանների գնահատման հարցումների որակական վերլուծության իրականացման մասին:

Իրականացվեց քննարկում հետևյալ հարցերի շուրջ.

1. Նշել բուհ-ում դրական գործընթաց կամ երևույթ,

2. Նշել բուհ-ում բացասական գործընթաց կամ երևույթ,

3. Ի՞նչ փոփոխություն կառաջարկեիք բարեփոխումների նպատակով:

Առաջարկվեց նույն հարցերի շրջանակում ֆոկուս խմբային քննարկումներ իրականցնել ինչպես դասախոսների, այնպես էլ ուսանողների շրջանում: