Որակավորման քննությունները ՇՊՀ-ում

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամն իրավունք ունի կազմակերպել որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտություններով.

  • Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա (Ա.02.04)
  • Կենսաքիմիա (Գ.00.04)
  • Համաշխարհային պատմություն (Է.00.02)
  • Հայոց լեզու (Ժ.02.01)
  • Մանկավարժության տեսություն և պատմություն (ԺԳ.00.01)

Քննությունը հանձնվում է այն մասնագիտությունից, որով հաստատվել է ատենախոսության թեման` ԲՈԿ-ի հաստատած ծրագրով: Այն դեպքերում, երբ հայցորդի բարձրագույն կրթությունը չի համապատասխանում գիտության այն բնագավառին (ենթաբնագավառին), որով հաստատվել է ատենախոսության թեման, հայցորդը պետք է հանձնի լրացուցիչ քննություն ընդհանուր մասնագիտությունից:

Քննությունը կազմակերպվում է երկու քննաշրջանով` ապրիլ-հունիս և հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին՝ ըստ նախապես տրվող հայտարարության:


2022թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների մասնագիտական որակավորման քննությունների ժամանակացույց

2022թ. ապրիլ-հունիս ամիսների մասնագիտական որակավորման քննությունների ժամանակացույց

2021թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների մասնագիտական որակավորման քննությունների ժամանակացույց