ՄԻՆՉԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ըստ «Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 27․05․2023 թ. թիվ 17 նիստի N17 որոշման՝ ստեղծվել է Մինչբուհական կրթության կազմակերպման բաժինը, որը համակարգում է ՇՊՀ հիմնադրամի քոլեջի, ավագ և հիմնական դպրոցների գործունեությունը, ինչպես նաև դիմորդների հետ տարվող աշխատանքները։