ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Ըստ «Շիրակի պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 27․05․2023թ․ թիվ 17 նիստի  N17 որոշման՝ Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը լուծարվել է, և ստեղծվել է  ՇՊՀ գրադարանը։

Գրադարանը գործում է 1934 նոյեմբերից։ Հիմնադիր վարիչն է եղել Արտակ Սաֆյանը, ով ջանք ու եռանդ չի խնայել գրադարանի կայացման ու վերականգնման գործում։ Այդ պաշտոնում նրան հաջորդել են գրադարանային գործի նվիրյալներ Սոֆիկ  Հակոբյանը, Գրիշա Համբարձումյանը, Շուշիկ Մարկոսյանը և այլք։

2023թ․ հունվարի երեսունի դրությամբ  գրադարանային գրքաֆոնդը կազմում է շուրջ 65859 միավոր բուհական և դպրոցական դասագրքեր,  ուսումնական ձեռնարկներ, մեթոդական և տեղեկատվական գրականություն, կա մամուլի և գիտական ամսագրերի մեծ հավաքածու, անհրաժեշտ խնամքով և հոգածությամբ  պահվում են մեծարժեք հնատիպ հրատարակություններ՝ հազվագյուտ գրքեր, հանրագիտարաններ, մամուլ, որոնք կազմում են գրադարանի «Ոսկե ֆոնդը»։

Գրադարանային  գրքաֆոնդի հարստացումն անընդհատ համալրվում է համալսարանի միջոցներով և նվիրատվությունների շնորհիվ։

Գրադարանի ընթերցողների սպասարկումն իրականացվում է Ե1-2 աբոնեմենտի և Ե1-3 ընթերցասրահի միջոցով։ Ընթերցասրահը հագեցած է համակարգչային արդիական հարուստ հնարավորություններով, համացանցային շուրջօրյա կապով, համալրված է բուհական անհրաժեշտ դասագրքերով ու ձեռնարկներով, ուսումնական բառարաններով ու հանրագիտարաններով, տեղեկատվական գրականությամբ ու հանդեսներով, գիտատեխնիկական և հումանիտար ամսագրերի մեծ հավաքածուով։ Ստեղծված են անհրաժեշտ պայմաններ ուսանողների և դասախոսների արտալսարանային արդյունավետ աշխատանքի համար։

Գրադարանը պարբերաբար համալրում է էլեկտրոնային գրականության շտեմարանը։ Գրադարանի նպատակն է աջակցել համալսարանի ներքին շահակիցների տեղեկատվական պահանջմունքների բավարարմանը, գրադարանային-տեղեկատվական ռեսուրսների միջոցով ուսումնական գործընթացի ու գիտական հետազոտությունների որակյալ ապահովմանը։