ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

ՀՀ բուհական համակարգում Բոլոնիայի գործընթացի պահանջների ու սկզբունքների ներդրման արդյունավետ մեխանիզմներից մեկը որակի ապահովման կենտրոնների ստեղծումն էր: Իրականացվող բարեփոխումների աշխատանքների ընթացքով պայմանավորված՝ 2011թ. հունիսին TEMPUS-PICQA ծրագրի շրջանակներում ԳՊՄԻ-ում հիմնվեց Որակի ապահովման և վերահսկման կենտրոնը, որը 2012թ. վերակազմավորվեց որպես բուհի ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանում՝ Որակի ապահովման կենտրոն:

Հետագայում կենտրոնը գործել է որպես Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն (2017- 2018թթ), Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն (2018-2023թթ):

ՇՊՀ-ում իրականացվող կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունքում, Հոգաբարձուների խորհրդի 2023թ. մայիսի 27-ի թիվ 17 նիստի որոշմամբ ստեղծվեց Շիրակի պետական համալսարանի Որակի ապահովման բաժինը:

 

 

ԲԱԺՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

  •  ՇՊՀ հիմնադրամի Զարգացման ռազմավարական ծրագրի նպատակներին համապատասխան՝ մշտադիտարկում և գնահատում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության որակի ապահովման գործընթացը։
  • Մշակում և պարբերաբար վերանայում է Համալսարանի որակի ապահովման և կառավարման քաղաքականությունն ու հայեցակարգը։
  • Համապատասխան ստորաբաժանումների հետ մշակում է Համալսարանի որակի ապահովման կանոնակարգային, ընթացակարգային, չափորոշչային փաստաթղթերը:
  • Տարածում և բարելավում է Համալսարանում որակի մշակույթը։
  • Կազմակերպում և համակարգում է Համալսարանի որակի ապահովման գործընթացները՝ նպաստելով որակի շարունակական լավարկմանը և կայունությանը, ապահովում է դրանց արդյունքների մասին հաշվետվողականությունը:
  • Ապահովում է Համալսարանի որակի ապահովման ու կառավարման ու գործընթացների թափանցիկությունը և դրանցում արտաքին ու ներքին շահակիցների փոխգործուն մասնակցությունը:
  • Ապահովում է Համալսարանի գործունեության բոլոր հիմնական ոլորտներում որակի ապահովման ու կառավարման գործընթացների ներդաշնակեցումն ու իրականացումը։
  • Պլանավորում, կազմակերպում, վերահսկում և գնահատում է ամբիոնների որակի ապահովման պատասխանատուների աշխատանքը։
  • Իրականացնում է Համալսարանում ընթացող ուսումնական և այլ գործընթացների արդյունավետության և որակի բարձրացմանն ուղղված հետազոտություններ և վերհանում խնդիրները։

Որակի ապահովման բաժին

Էլ.հասցե: vorakdepartment@shsu.am

Հասցե: Պ.Սևակ 4, Գյումրի 3126, Հայաստան