ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2023-11-24 / ՇՊՀ-ի Որակի ապահովման բաժնի կանոնադրություն


2024-03-06 / ՇՊՀ-ի որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկ

2024-03-06 / ՇՊՀ-ում հարցումների անցկացման և արդյունքների ամփոփման ընթացակարգ

2024-03-06 / ՇՊՀ-ի որակի ապահովման և կառավարման հայեցակարգ (նոր խմբագրությամբ)

2024-02-16/ ՇՊՀ-ի որակի ապահովման և կառավարման հայեցակարգ

2024-02-16 / Որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկ

2024-02-16 / ՇՊՀ-ի որակի ապահովման քաղաքականություն

2022-05-24 / ՇՊՀ-ի Ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգ

2021-02-22/ ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման կարգ

2020-05 / Ուղեցույց առցանց ուսուցումը որակի ապահովման չափանիշներին համապատասխան կազմակերպելու համար

2020 / Որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկ

2020-01-31 / ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգ

2019-12-26 / ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն-2019

2019-12-26 / ՇՊՀ-ի Որակի ապահովման և կառավարման հայեցակարգ

2019 / Որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկ

2018-07-03 / ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման կարգ

2018-06-03 / ՇՊՀ-ի ուսանողների կարիքների բացահայտման, օժանդակման և ուղղորդման կարգ

2017-07-06 / ՇՊՀ-ի Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն

2017 / Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների լրացման ուղեցույց-2017թ


2013-10-29 / ԳՊՄԻ-ում իրականացվող ուսումնական գործընթացում դասավանդման որակի և արդյունավետության գնահատման կազմակերպման կանոնակարգ

2013-10-29 / ԳՊՄԻ-ի ավագ դպրոցի կրթության որակի ապահովման ընթացակարգային դրույթներ

2013-10-29 / ԳՊՄԻ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի վերապատրաստման և մասնագիտական որակավորման բարձրացման կանոնակարգ

2013-05-24 / ԳՊՄԻ-ի որակի ապահովման և վերահսկման մշտական հանձնաժողովի կանոնակարգ

2013-05-24 / ԳՊՄԻ-ի որակի ապահովման քաղաքականությունը և նրա ընթացակարգերը

Մեթոդական ցուցումներ` դասավանդման ուսումնառության և գնահատման մեթոդների