QUALITY ASSURANCE DOCUMENTS

2020 / Internal System Quality Assurance Manual

2019 / Concept on Quality Assurance and Management “M. Nalbandyan State University of Shirak” Foundation

2019-12-26 / Charter “M. Nalbandyan State University of Shirak” Quality Assurance Department

2022-05-24 / ՇՊՀ Ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգ

2021-02-22/ ՇՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման կարգ

2020-05 / Ուղեցույց առցանց ուսուցումը որակի ապահովման չափանիշներին համապատասխան կազմակերպելու համար

2020 / Որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկ

2020-01-31 / ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգ

2019-12-26 / ՇՊՀ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն-2019

2019-12-26 / ՇՊՀ որակի ապահովման և կառավարման հայեցակարգ

2019 / Որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկ

2019 / Internal System Quality Assurance Manual of SUSh

2018-07-03 / ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման կարգ

2018-06-03 / ՇՊՀ-ի ուսանողների կարիքների բացահայտման, օժանդակման և ուղղորդման կարգ

2017-07-06 / ՇՊՀ-ի Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն

2017 / Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների լրացման ուղեցույց-2017թ

2013-10-29 / ԳՊՄԻ-ում իրականացվող ուսումնական գործընթացում դասավանդման որակի և արդյունավետության գնահատման կազմակերպման կանոնակարգ

2013-10-29 / ԳՊՄԻ-ի ավագ դպրոցի կրթության որակի ապահովման ընթացակարգային դրույթներ

2013-10-29 / ԳՊՄԻ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի վերապատրաստման և մասնագիտական որակավորման բարձրացման կանոնակարգ

2013-05-24 / ԳՊՄԻ-ի որակի ապահովման և վերահսկման մշտական հանձնաժողովի կանոնակարգ

2013-05-24 / ԳՊՄԻ-ի որակի ապահովման քաղաքականությունը և նրա ընթացակարգերը

Մեթոդական ցուցումներ` դասավանդման ուսումնառության և գնահատման մեթոդների