Chair of Mathematics, Physics and Information Technologies

History of the Chair

As a result of unification, in 2017, the Chair of Mathematics, Physics and IT was formed on the basis of the former Chairs of Higher Mathematics and Methods of Teaching Mathematics, Physics, Technology and Methods of their Teaching and Informatics, which had acted separately since the 1930s. During the recent years, the Chairs were headed correspondingly by Corresponding Member of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA), Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor Mr. Samvel Sargsyan, Doctor of Technical Sciences, Professor Mr. Henrik Drmeyan and candidate of physical and mathematical sciences, assistant professor Mr. Artashes Manukyan. Currently the acting head of the joint Chair is Mr. Vardan Manukyan, candidate of physical and mathematical sciences, assistant professor, and Corresponding Member of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA), Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor Mr. Samvel Sargsyan is the Honoured Head of the Chair.

The Chair is replenished with lecturers with high scientific-training qualification. It employs 1 Corresponding Member of NAS RA, 3 Professors, 3 Doctors of sciences, 14 assistant professors and 19 candidates of sciences.

The Chair releases specialists in the following professions:

 • Bachelor’s Degree:
 • Mathematics
 • Physics
 • Informatics
 • Informatics and Applied Mathematics
 • Technology and Enterprise
 • Master’s Degree:
 • Mathematics
 • Physics
 • Informatics
 • Informatics and Applied Mathematics
 • Researcher’s Degree (post-graduate study; competition for a Doctor’s Degree):
 • Mathematics
 • Mechanics
 • Astronomy
 • Physics
 • Teaching and training methods (physics, mathematics, informatics).

Parallel to the process of teaching, members of the Chair carry out huge scientific research work. The chief directions of the scientific research are as follows:

 • The theory of micro-polar elastic thin bars, plates and membranes, thermo-elasticity and magnetic elasticity, structural mechanics;
 • Vacuum quantum phenomena with the application of external fields (gravitation, magnetic) and their practice in cosmology;
 • The X-ray – interferometric study of structural imperfections of materials, physical qualities of micro- and nanostructures;
 • Methodology of teaching mathematics, physics and informatics.

For the last three years, the Chair has published 230 scientific articles, 8 methodological researches, 4 scientific monographs of international rating, registered in the lists of the Armenian and Russian committees on highest / higher qualification, included in the collections of scientific articles of international and republican scientific conferences.

For the last ten years, the Chair has permanently worked at themes financed from state budget and today the following themes are implemented by Professor Samvel Sargsyan:

 • The development of finite element method (FEM) and its application to the construction of numerical solutions of edge problems in the micro-polar elastic thin bars, plates and membranes theories;
 • The Preservation and Development of the Problem Laboratory for Nano- and Micro-technical Materials and Structural Mechanics.

Since 2016, within the frames of university grants given for scientific and scientific-technical activity, a group of lecturers of the Chair, headed by assistant professor Mr. Ye. Serobyan, have been working at the scientific theme “Presentation of the solution to problems in Physics through moving pictures via IT”.

Since 2018, within the frames of university grants given for scientific and scientific-technical activity, the research of the scientific theme “The realisation of demonstrative experiments and laboratory work in the school curriculum of Physics”, headed by Professor H. Drmeyan has been carried out.

As a result of the contest organized by the RA State Committee of Science at the Ministry of Science and Education together with the Russian Foundation for Fundamental Research 2018 (RA MSE SCS – RF FR -2018) the scientific theme “Modelling the elastic features of polymer nano-composites with asymmetric stratum fixing” by Ms. A. Sargsyan was chosen.

The employees of the Chair are:

Head of the Chair

Մանուկյան Վարդան Ֆրանցի
Ֆիզմաթ.գիտ.թեկ.,դոցենտ
vardan_manukyan@shsu.am

Honorary Head of the Chair

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ,
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Lecturers

 

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժայի ֆիզմաթ. գ. թ.,դոցենտ ervand_serobyan@shsu.am

Պողոսյան Բագրատ Ժորայի
ֆիզմաթ. գ. թ.,դոցենտ
bagrat_poghosyan@shsu.am

Մարգարյան Մկրտիչ Արեստակեսի
ֆիզմաթ. գ. թ.,դոցենտ

Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի
տեխ. գ. դ., պրոֆեսոր

Հարությունյան Նաշիկ Պողոսի
մանկ. գ. թ.,դոցենտ

Սողոյան Սպարտակ Սերյոժայի
մանկ. գ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Մութաֆյան Մանյակ Նորիկի
ֆիզմաթ. գ. թ.,դոցենտ
Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի
ֆիզմաթ. գ. թ., դոցենտ
armenuhi_sargsyan@shsu.am

Մարգարյան Լիլիթ Մկրտչի
ֆիզմաթ. գ. թ.,դոցենտ
lilit_margaryan@shsu.am

Նիկողոսյան Հրաչ
ֆիզմաթ. գ. թ.,դոցենտ

Թովմասյան Կոլյա  Ավետիքի
մանկ. գ. թ.,դոցենտ

Վարդանյան Սոնա Աշոտի
ֆիզմաթ. գիտ. թեկ.

Ալվաջյան Շուշանիկ  Իսկանդարի
ֆիզմաթ. գիտ. թեկ.

Աթոյան Արման Աշոտի
ֆիզմաթ. գիտ. թեկ.,

Սուլթանյան Խաչատուր Գարեգինի
դոցենտ

Ասատրյան Գևորգ Մնացականի
դասախոս
gevorg_asatryan@shsu.am

 

Խաչատրյան Մելինե Վարդանի
դասախոս

Նահապետյան Պարզիկ Մարտունի
դասախոս

Ժամակոչյան Քնարիկ Արարատի
դասախոս

Հովհաննիսյան Արմեն Ռազմիկի
դասախոս