Chair of Mathematics, Physics and Information Technologies

History of the Chair

The Department of Mathematics, Physics and Information Technologies was formed in 2017 as a result of the unification of the Departments of Higher Mathematics and the  Methodology of Teaching Mathematics , Physics, Technology and the Methodology of their Teaching, Informatics, which have been operating separately since the 1930s. In recent years, the mentioned chairs have been headed by the corresponding member of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Doctor of Physical Sciences, Professor Samvel Sargsyan, Doctor of Technical Sciences, Professor Henrik Drmeyan and Candidate of Physical Sciences, Associate Professor Artashes Manukyan. In 2017-2022, the Candidate of Physical Sciences, Associate Professor Vardan Manukyan was the deputy of the head of the joint department, and in 2022,the Candidate of Physical Sciences, Associate Professor Lilit Margaryan was appointed the deputy head of the department.The corresponding member of RA NAS, Doctor of Physical   Sciences, Professor Samvel Sargsyan is the honorable head of the chair. The department is staffed with professors with high scientific and pedagogical qualifications. 1 corresponding member of RA NAS, 3 professors, 3 doctors, 10 associate professors and 14 candidates of sciences.

The chair issues the following qualifications:

Bachelor's degree:

 • Mathematics
 • Physics
 • Informatics and applied mathematics
 • Information technologies

Master's degree:

 • Mathematics
 • Physics
 • Informatics and applied mathematics
 • Information Technologies

 

Researcher's educational degree (Ph.D.)

 

 • Qualification in the field of Physical Sciences (A.00.00)
 • Teaching and educational methodology (mathematics, physics, informatics)

Along with the educational process, the chair carries out  research works.

The main directions of scientific research are:

 • Theory of plates and diaphragms of micropolar elastic thin rods, thermoelasticity and magnetoelasticity, structural mechanics.
 • Vacuum quantum phenomena with external fields (gravitational, electromagnetic) and their applications in cosmology.
 • X-ray interferometric study of structural imperfections of the material, and physical properties of micro and nanostructures.
 • Teaching methodology of mathematics, physics, and informatics.

During the last 5 years, about 240 international articles were published in the chair, which are  in the lists of the RA BOC and the RF HSC, international and scientific articles, systematic works, and scientific monographs are published which are included in the collections of national and international conferences, and due to it the chair is the leader in the university .

 

During the last 10 years, the chair always had 22 scientific topics funded by the RA government and the university.

The  employees of the chair are:

Head of the Chair

Lilit Margaryan
Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor

Honorary Head of the Chair

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ,
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Lecturers

 

Serobyan Ervand
Associate Professor (PhD)
ervand_serobyan@shsu.am

Soghoyan Spartak
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

Drmeyan Henrik
Candidate of Technical Sciences,
Professor

Manukyan Vardan
Candidate of Physico-Mathematical Sciences
Associate Professor

Հարությունյան Նաշիկ Պողոսի
մանկ. գ. թ.,դոցենտ

Margaryan Mkrtich
Candidate of Physico-Mathematical Sciences
Associate Professor

Mutafyan Manyak
Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor
Sargsyan Armenuhi
Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor
armenuhi_sargsyan@shsu.am

Nahapetyan Parzik
Lecturer

Nikoghosyan Hrach
Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor

Թովմասյան Կոլյա  Ավետիքի
մանկ. գ. թ.,դոցենտ

Vardanyan Sona
Candidate of Physico-Mathematical Sciences

Ալվաջյան Շուշանիկ  Իսկանդարի
ֆիզմաթ. գիտ. թեկ.

Atoyan Arman
Candidate of Physico-Mathematical Sciences

Zhamakochyan Qnarik
Lecturer

Asatryan Gevorg
Lecturer
gevorg_asatryan@shsu.am

 

Khachatryan Meline
Lecturer

Սուլթանյան Խաչատուր Գարեգինի
դոցենտ

Հովհաննիսյան Արմեն Ռազմիկի
դասախոս