Chair of the English Language and Literature

History of the Chair

For over two decades foreign language teaching was realized in the same Chair with the Russian Language. In 1966, assistant professor Mr. Hakob Meghrikyan founded and headed a separate newly established Chair which concentrated teaching the English, French and German languages. In 1983, the Chair was headed by assistant professor Mrs. Tamara Pimenova, and later, since 1990 – by Ms. Sahakanush Grigiryan, who kept on administering it after it came to be called the Chair of the English and German Languages in 1996. Since 2003, the Chair has been headed by Doctor of Philology Professor Ms. Anahit Hovhannisyan. This Chair, as well as the whole establishment of training English teachers, has been greatly contributed by such specialists as Noubar Saatchyan, Nadezhda Pozmontir, Svetlana Stepanyan, Inessa Akopova, Tamara Manasaryan and others. Today, the staff of the Chair involves 1 Doctor of Sciences – Professor, 6 Candidates of Sciences (PhDs), 3 assistant professors. Most of the lecturers are post-graduates and competitors for PhD. The scope of scientific interests varies from the typological survey of languages up to the issues on legal awareness, intercultural communications and cognitive linguistic ones. Through the participation in international scientific conferences on key issues of teaching English, the Chair has recently broadened its co-operation with some of the European (England, Serbia, Slovakia, Romania, Italy) and American universities. Most of the young English lecturers and a great number of students are involved in the educational programmes of the European Union. The strong relationship between the Chair and the British Council and the US Embassy create good opportunities for the Chair to constantly update its rich methodological fund and videos.

Head of the Chair

Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի
բան. գ. դ., պրոֆեսոր

Lecturers

Հարությունյան Մարիամ Ազատի
ման. գ.թ., դոցենտ

Heghine  Isahakyan

Տոնոյան Լուսինե Հայկի
մանկ.գ.թ., ասիստենտ

Աբգարյան Օվսաննա Սուրենի
դասախոս

Անժելա Սաշայի Իգիթյան
դասախոս

Տեր-Մկրտչյան Նաիրա Մկրտչի
դասախոս

Մելիքյան Գայանե  Վաղինակի
դասախոս

Սուվարյան Արմինե Սամվելի
դասախոս

Ադամյան Արմինե Ռուդոլֆի
դասախոս

Նալբանդյան Նելլի Աշոտի
դասախոս

Գրիգորյան Մարինե Գրիշայի
դասախոս

Դավթյան Նառա Ստեփանի
դասախոս