ՆԵՐՔԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

Կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, ընթացակարգեր


2021-09-25 / ՇՊՀ-ի կանոնադրություն


2022-11-19 / ՇՊՀ-ի 2023-2027 թթ․ զարգացման ռազմավարական ծրագիր


2024-06-19 / ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2024-06-19 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցներին և ուսանողներին  գիտահետազոտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ


2024-06-19 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցներին և ուսանողներին  գիտահետազոտական գործունեության առաջնահերթությունների ուղղությամբ ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ


2024-06-19 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների և ուսումնառողների կողմից  իրականացվող գիտահետազոտական գործունեության համար լրավճարի տրամադրման կարգ (նոր խմբագրությամբ)


2024-06-19 / ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի կողմից գիտամեթոդական, ուսումնամեթոդական, ուսումնագիտական աշխատանքները, գիտական մենագրությունները, դասագրքերը, գրքերը տպագրության երաշխավորելու ընթացակարգ


2024-06-19 / ՇՊՀ-ի մատենավարության կարգ (նոր խմբագրությամբ)


2024-04-30 / Աշխատանքի վրա հիմնված/դուալ բարձրագույն կրթության կազմակերպման ուղեցույց


2024-04-30 / ՇՊՀ-ում պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումների շնորհման ընթացակարգ


2024-03-06 / ՇՊՀ-ում հարցումների անցկացման և արդյունքների ամփոփման ընթացակարգ


2024-03-06 / ՇՊՀ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման (լավարկման) և հաշվետվողականության ապահովման հայեցակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2024-03-06 / ՇՊՀ-ի կառավարման և վարչարարության քաղաքականություն


2024-03-06 / ՇՊՀ-ի որակի ապահովման և կառավարման հայեցակարգ (նոր խմբագրությամբ)


 2024-03-06 / ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգ


2024 / ՇՊՀ-ի որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկ


2024-02-22 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների և ուսումնառողների կողմից  իրականացվող գիտահետազոտական գործունեության համար լրավճարի տրամադրման կարգ


2024-02-22 / ՇՊՀ-ում հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերում (ասպիրանտուրա/հայցորդության համակարգ) ընդունելության/ձևակերպման և ուսուցման կանոնակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների և ուսումնառողների կողմից  իրականացվող գիտահետազոտական գործունեության համար լրավճարի տրամադրման կարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ում գիտահետազոտական գործունեության հիմնական ուղղությունների և առաջնահերթությունների սահմանման ու զարգացման հայեցակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ում իրականացվող ուսումնական գործընթացում դասավանդման որակի և արդյունավետության գնահատման կազմակերպման կանոնակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի ուսանողների կարիքների բացահայտման և օժանդակման կարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ում հարցումների անցկացման և արդյունքների ամփոփման ընթացակարգ


2024-02-16/ ՇՊՀ-ի որակի ապահովման և կառավարման հայեցակարգ


2024-02-16 / Որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ում բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի առկա կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսումնառության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման ընթացակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի ակադեմիական ազնվության քաղաքականություն


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի գրագողության դեմ պայքարի հայեցակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ում ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման աշխատակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի վերապատրաստման և մասնագիտական որակավորման բարձրացման կանոնակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի կառավարման և վարչարարության քաղաքականություն


2024-02-16 / ՇՊՀ-ում գիտահետազոտական գործունեության առաջնահերթությունների ուղղությամբ ստացված արդյունքների առևտրայնացման նպատակով լաբորատորիայի հիմնադրման կարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի որակի ապահովման քաղաքականություն


2024-01-18 / ՇՊՀ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման (լավարկման) և հաշվետվողականության ապահովման հայեցակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2024-01-18 / ՇՊՀ-ում դասալսումների կազմակերպման և իրականացման կանոնակարգ


2024-01-18 / ՇՊՀ-ի ուսումնական խորհրդատուների գործունեության կարգ (նոր խմբագրությամբ)


2024-01-18 / ՇՊՀ-ի ամբիոնի օրինակելի կանոնադրություն (նոր խմբագրությամբ)


2024-01-18 / ՇՊՀ-ի միջազգայնացման հայեցակարգ


2024-01-18 / ՇՊՀ-ի մատենավարության կարգ (նոր խմբագրությամբ)


2024-01-18 / ՇՊՀ-ի մասնագիտական  կրթական ծրագրերի մշակման, մշտադիտարկման և վերանայման քաղաքականություն (նոր խմբագրիւթյամբ)


2024-01-18 / ՇՊՀ-ի մասնագիտական կրթական ծրագրերի կառավարման հայեցակարգ


2024-01-18 / ՇՊՀ-ի ուսանողների մնացորդային  գիտելիքների ստուգման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2024-01-18 / ՇՊՀ-ում Բենչմարքինգի իրականացման մեթոդաբանություն


2024-01-09 / ՇՊՀ-ի ուսանողի ուսումնառության ընդհատման և ուսանողական իրավունքի վերականգնման կանոնակարգ


2024-01-09 / ՇՊՀ-ի մարքետինգային ռազմավարության հայեցակարգ


2024-01-09 / ՇՊՀ-ի հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգ


2023-12-19 / ՇՊՀ-ի գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2023-11-24 / ՇՊՀ-ի Որակի ապահովման բաժնի կանոնադրություն


2023-11-24 / ՇՊՀ-ի Մինչբուհական կրթության կազմակերպման բաժնի կանոնադրություն


2023-11-24 / ՇՊՀ-ի Ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու համագործակցության բաժնի կանոնադրություն


2023-11-24 / ՇՊՀ-ի Տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման բաժնի կանոնադրություն


2023-11-24 / ՇՊՀ-ի Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման և հաշվառման բաժնի կանոնադրություն


2023-11-24 / ՇՊՀ-ի Մարդկային ռեսուրսների կառավարման, փաստաթղթաշրջանառության և իրավական ապահովման բաժնի կանոնադրություն


2023-11-24 / ՇՊՀ-ի Գրադարանի կանոնադրություն


2023-11-24 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների և ուսանողների կողմի իրականացվող գիտահետազոտական գործունեության համար լրավճարի տրամադրման կարգ


2023-11-24 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցներին և ուսանողներին գիտահետազոտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ


2023-11-24 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցներին և ուսանողներին գիտահետազոտական գործունեության առաջնահերթությունների ուղղությամբ ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ


2023-11-16 / ՇՊՀ-ի մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգ


2023-11-16 / ՇՊՀ-ի ուսանողի ուսումնառության ընդհատման և ուսանողական իրավունքների վերականգնման կանոնակարգ


2023-11-16 / ՇՊՀ-ի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի կազմման, հաստատման և փաստացի տվյալների (կատարողականի) վերլուծության ընթացակարգ


2023-11-03 /  ՇՊՀ-ի գիտահետազոտական գործունեության հիմնական ուղղությունների և առաջնահերթությունների սահմանման ու զարգացման հայեցակարգ


 2023-11-03 / ՇՊՀ-ի գիտահետազոտական գործունեության քաղաքականություն 


2023-10-27 / ՇՊՀ-ի ամբիոնի կանոնադրություն (նոր խմբագրությամբ)


2023-10-27 / ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի կանոնակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2023-10-27 / ՇՊՀ-ի Ռեկտորատի կանոնադրություն


2023-10-10 / ՇՊՀ-ի հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերում (ասպիրանտուրա/ հայցորդության համակարգ) ընդունելության ձևակերպման և ուսուցման կանոնակարգ


2023-10-10 / ՇՊՀ-ի պետական և ներբուհական ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2023-08-31 / ՇՊՀ-ի Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն


2023-08-31 / ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոնի կանոնադրություն


2023-08-31 / ՇՊՀ-ի Արտաքին համագործակցության կենտրոնի կանոնադրություն


2023-07-11 / ՇՊՀ-ի ամբիոնի օրինակելի կանոնադրություն (նոր խմբագրությամբ)


2022-12-26 / ՇՊՀ-ի գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2022-12-20 / ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ


2022-03-11 / ՇՊՀ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման (լավարկման) և հաշվետվողկանության ապահովման հայեցակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2022-03-11 /  ՇՊՀ-ի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն (նոր խմբագրությամբ)


2022-03-11 / ՇՊՀ-ի ամբիոնի օրինակելի կանոնադրություն (նոր խմբագրությամբ)


2022-03-11 / ՇՊՀ-ի ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման աշխատակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2022-10-11  / ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող ներքին իրավական ակտերի փոփոխությունների, լրացումների, նախագծերի վերաբերյալ քննարկումների կազմակերպման, անցկացման և ամփոփման կարգ


2022-08-29 / ՇՊՀ-ի մատենավարության կարգ


2022-08-29 / ՇՊՀ-ի պարգևների և պատվավոր կոչումների շնորհման կանոնակարգ


2022-08-29 / ՇՊՀ-ի ուսումնական խորհրդատուների գործունեության կարգ


2022-06-27 / ՇՊՀ ԴԲԿ ուղեցույց


2022-05-24 / ՇՊՀ-ի անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնի կանոնակարգ


2022-05-24 / ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ


2022-05-24 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ 


2022-05-24 / ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգ


2022-07-03/ ՇՊՀ-ի ֆակուլտետի դեկանի ընտրության կանոնակարգ


2022-01-07 / ՇՊՀ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման, իրականացման և հաշվետվողականության հայեցակարգ


2021-12-25 / ՇՊՀ-ի ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ


2021-12-25 / ՇՊՀ-ի Հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգ


2021-12-06 / ՇՊՀ-ի մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգ 


2021-12-06 / ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ


2021-11-16/ ՇՊՀ-ի ավագ դպրոցի ուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի օրինակելի կարգ


2021-10-26/ ՇՊՀ-ի Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի կանոնակարգ


2021-10-26/ ՇՊՀ-ի ակադեմիական շարժունության ծրագրերի կազմակերպման ընթացակարգ


2021-10-26/ ՇՊՀ-ի սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի կանոնադրություն


2021-09-29 / ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի կանոնակարգ


2021-09-29 / ՇՊՀ-ի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն


2021-09-29 / ՇՊՀ-ի ամբիոնի օրինակելի կանոնադրություն


2021-03-18 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ


2021-02-22/ ՇՊՀ-ի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով իրականացվող պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ


2021-02-22/ ՇՊՀ-ի Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի կանոնակարգ


2021-02-22/ ՇՊՀ-ի գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ


2021-02-22/ ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման կարգ


2021-02-22 / ՇՊՀ-ի ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգ


2020-11-23 / ՇՊՀ-ի Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն


2020-10-06/ ՇՊՀ-ի գիտության և հետազոտության միջազգայնացման քաղաքականություն2017-12-04 / ՇՊՀ-ի Ռեկտորատի կանոնակարգ

 

 
ՇՊՀ-ի քոլեջի կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, ընթացակարգեր
 

ԳՊՄԻ-ի ներքին իրավական ակտեր