ՆԵՐՔԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

Կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, ընթացակարգեր


2021-09-13 / ՇՊՀ կանոնադրություն


2022-19-11 / ՇՊՀ 2023-2027 թթ․ զարգացման ռազմավարական ծրագիր


2023-08-31 / ՇՊՀ Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն


2023-08-31 / ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոնի կանոնադրություն


2023-08-31 / ՇՊՀ Արտաքին համագործակցության կենտրոնի կանոնադրություն


2023-07-11 / ՇՊՀ ամբիոնի օրինակելի կանոնադրություն (նոր խմբագրությամբ)


2022-12-26 / ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2022-12-20 / ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ


2022-03-11 / ՇՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման (լավարկման) և հաշվետվողկանության ապահովման հայեցակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2022-03-11 /  ՇՊՀ ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն (նոր խմբագրությամբ)


2022-03-11 / ՇՊՀ ամբիոնի օրինակելի կանոնդրություն (նոր խմբագրությամբ)


2022-03-11 / ՇՊՀ ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման աշխատակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2022-11-10  / ՇՊՀ գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող ներքին իրավական ակտերի փոփոխությունների, լրացումների, նախագծերի վերաբերյալ քննարկումների կազմակերպման, անցկացման և ամփոփման կարգ


2022-08-29 / ՇՊՀ մատենավարության կարգ


2022-08-29 / ՇՊՀ պարգևների և պատվավոր կոչումների շնորհման կանոնակարգ


2022-08-29 / ՇՊՀ ուումնական խորհրդատուների գործունեության կարգ


2022-06-27 / ՇՊՀ ԴԲԿ ուղեցույց


2022-05-24 / ՇՊՀ անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնի կանոնակարգ


2022-05-24 / ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ


2022-05-24 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ 


2022-05-24 / ՇՊՀ Ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգ


2022-07-03/ ՇՊՀ ֆակուլտետի դեկանի ընտրության կանոնակարգ


2022-01-07 / ՇՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման, իրականացման և հաշվետվողականության հայեցակարգ


2021-12-25 / ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ


2021-12-25 / ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգ


2021-12-06 / ՇՊՀ հիմնադրամի մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգ 


2021-12-06 / ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ


2021-11-16/ ՇՊՀ ավագ դպրոցի ուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի օրինակելի կարգ


2021-10-26/ ՇՊՀ Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի կանոնակարգ


2021-10-26/ ՇՊՀ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի կազմակերպման ընթացակարգ


2021-10-26/ ՇՊՀ սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի կանոնադրություն


2021-09-29 / ՇՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգ


2021-09-29 / ՇՊՀ ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն


2021-09-29 / ՇՊՀ ամբիոնի օրինակելի կանոնադրություն


2021-03-18 / ՇՊՀ աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ


2021-02-22/ ՇՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով իրականացվող պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ


2021-02-22/ ՇՊՀ-ի արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի կանոնակարգ


2021-02-22/ ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ


2021-02-22/ ՇՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման կարգ


2021-02-22 / ՇՊՀ ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգ


2020-11-23 / ՇՊՀ Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն


2020-10-06/ ՇՊՀ գիտության և հետազոտության միջազգայնացման քաղաքականություն2017-12-04 / ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորատի կանոնակարգ

 

 
ՇՊՀ-ի քոլեջի կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, ընթացակարգեր
 

ԳՊՄԻ-ի ներքին իրավական ակտեր