2018-2019

ՇՊՀ-ի ռեկտորի հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Կենտրոններ

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի հաշվետվություն

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հաշվետվություն

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի հաշվետվություն

Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի հաշվետվություն

Ֆակուլտետներ

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի հաշվետվություն

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի հաշվետվություն

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի հաշվետվություն

Մանկավարժության ֆակուլտետի հաշվետվություն

Ռազմական ամբիոնի հաշվետվություն

Նորկենտ ծրագիր

ՇՊՀ ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրով նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում» դասընթացի ուսումնական նյութերը մշակող 5 անհատ խորհրդատուների ընտրության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի ընթացքը ՇՊՀ-ում (5-րդ և 6-րդ փուլեր)

ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում ազգային գնանշման եղանակով դասընթացների մասնակիցների համար անհրաժեշտ գրենական պիտույքների փաթեթների ձեռքբերման մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ՇՊՀ ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրով նախատեսված Ներառական կրթության կազմակերպում դասընթացի ուսումնական նյութերը մշակող 7 անհատ խորհրդատուների և 1 սեմինարավարի ընտրության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն

 ՇՊՀ ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում անցկացված դասընթացների ուսումնական նյութերի տպագրումն իրականացնող կազմակերպության ընտրության մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն