ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՇՊՀ-ի գիտական խորհուրդը ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական ու գիտատեխնիկական գործունեությունը պլանավորող, համակարգող և կարգավորող կոլեգիալ մարմին է:

Գիտական խորհրդի լիազորության ժամկետը 5 տարի է: Գիտական խորհրդի նիստերը գումարվում են ուսումնական տարվա ընթացքում՝ նվազագույնը 8 անգամ:

Գիտական խորհրդի անդամների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել 40-ը, որի առնվազն 50 տոկոսն ընտրովի անդամներ են:

Գիտական խորհրդի կազմում ի պաշտոնե ընդգրկվում են ռեկտորը (գիտական խորհրդի նախագահ), ռեկտորի խորհրդականը, պրոռեկտորները, գիտական քարտուղարը (գիտական խորհրդի քարտուղար), իրավաբանական ծառայությունների, փաստաթղթերի պահպանման և արխիվացման հատուկ բաժնի վարիչը, արհեստակցական կազմակերպության նախագահը, ֆակուլտետների դեկանները, ռեկտորի նշանակմամբ` այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ, ինչպես նաև ընտրովի անդամներ` գիտական խորհրդի կանոնակարգի համաձայն:

Գիտական խորհրդի անդամների թվի քսանհինգ տոկոսը սովորողներն են, որոնց առաջադրումն իրականացնում է համապատասխան մակարդակի ուսանողական խորհուրդը, իսկ ընտրությունն իրականացնում է ՇՊՀ ուսանողական խորհուրդը` ըստ իր կանոնադրությամբ սահմանված կարգի:


2023-27-10 / ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի կանոնակարգ (նոր խմբագրությամբ) 

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի աշխատանքային պլան(2023-2024 ուսումնական տարի)

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի աշխատանքային պլան (2022-23 ուստարի օգոստոս-հունիս ամիսներ)

2021-09-29 / ՇՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգ

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի աշխատանքային պլան (2020-21 ուստարի փետրվար-հունիս ամիսներ)

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի աշխատանքային պլան (2019-20 ուստարի նոյեմբեր-հունիս ամիսներ)