Փաստաթղթեր

2024-03-06 / ՇՊՀ-ի որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկ

2024-03-06 / ՇՊՀ-ում հարցումների անցկացման և արդյունքների ամփոփման ընթացակարգ

2024-03-06 / ՇՊՀ-ի որակի ապահովման և կառավարման հայեցակարգ (նոր խմբագրությամբ)


2024-02-16 / ՇՊՀ-ում իրականացվող ուսումնական գործընթացում դասավանդման որակի և արդյունավետության գնահատման կազմակերպման կանոնակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի ուսանողների կարիքների բացահայտման և օժանդակման կարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ում հարցումների անցկացման և արդյունքների ամփոփման ընթացակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի որակի ապահովման և կառավարման հայեցակարգ


2024-02-16 / Որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ում բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի առկա կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսումնառության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման կարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի ակադեմիական ազնվության քաղաքականություն


2024-02-16 / «ՇՊՀ-ի գրագողության դեմ պայքարի հայեցակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ում ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման աշխատակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի վերապատրաստման և մասնագիտական որակավորման բարձրացման կանոնակարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի կառավարման և վարչարարության քաղաքականություն


2024-02-16 / ՇՊՀ-ում գիտահետազոտական գործունեության առաջնահերթությունների ուղղությամբ ստացված արդյունքների առևտրայնացման նպատակով լաբորատորիայի հիմնադրման կարգ


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի որակի ապահովման քաղաքականություն