ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ընդունելություն

Ըստ «ՇՊՀ հիմնադրամում ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման» կանոնակարգի՝ առանձնացնենք ընդունելության գործընթացի մանրամասները.

ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ