ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
2. Գիտության կոմիտե
3. Բարձրագույն որակավորման կոմիտե
4. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
5. Web of science շտեմարան
6. Scopus շտեմարան
7. E Library  (РИНЦ) շտեմարան
8. Հայաստանի ատենախոսությունների էլեկտրոնային շտեմարան
9. Springer  շտեմարան
10. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки России)
11. Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն
12. ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններ

Օրենքներ

1. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը
2. «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքը
3. «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը
4. «Կրթության մասին» օրենքը
5. ՀՀ օրենքը Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին
6. ՀՀ օրենքը ՀՀ կրթության մինչև 2030թ. զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին 

Փաստաթղթեր

1. ՀՀ կառավարության 25.02.2016թ.-ի N 238-Ն որոշմամբ «ՀՀ-ում ասպիրանտուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման» կարգը հաստատելու և «ՀՀ կառավարության 20.07.2001թ.-ի N 662 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» որոշումը
2. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության 13.04.2017թ.-ի՝ «ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 21.07.2010թ.-ի N 1167-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 371-Ն հրամանը
3. ՀՀ կառավարության 23.04.2020թ.-ի N 611-Ն որոշումը՝ ՀՀ կառավարության 29.11.2007թ.-ի «ՀՀ պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցման, առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների և դոկտորանտների կրթաթոշակների չափերը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 23.03.2006թ.-ի N 396-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1403-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
4. «ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի՝ 17.12.2018թ.-ի N 1676-Ն հրամանը ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի՝ 17.11.2011թ.-ի N 1242-Ն հրամանի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին («ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգ)»
5. «ՀՀ կառավարության 25.02.2016թ.-ի N238-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 03.02.2022թ.-ի N123-Ն որոշում»
6. ՀՀ կառավարության 26.04.2007թ.-ի N581-Ն որոշումը՝ ասպիրանտուրայի դիմորդների հետ կնքվող պայմանագրի օրինակելի ձևը և բարձրագույն ու հետբուհական կրթություն իրականացնող ուսումնական կամ գիտական կազմակերպություններում ասպիրանտուրան պետական պատվերի շրջանականերում ուսումնառած և ավարտած մասնագետների աշխատանքի տեղավորման կարգը հաստատելու մասին»
7. «ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման կարգը»
8. ՀՀ կառավարության 25.12.2008թ.-ի N1558-Ն որոշումը ՀՀ-ում գիտության և տեխնիկայի զարգացման գերակայությունների ձևավորման սկզբունքները և չափանիշները հաստատելու մասին

Վերապատրաստում

1. Armacad
2. Skill
3. Дополнительное профессиональное образование работников образовательных организаций
4. Национальный технологический университет, Факультет повышения квалификации
5. Oxford management centre, Online Training Courses
6. Единый урок, Профессиональные педагогические программы
7. Институт переподготовки и повышения квалификации
8. Дистанционный Образовательный Портал «Продленка»
9. Институт современного образования, Дистанционные курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования
10. Skillbox, Образовательная платформа
11. Teacher academy euro press
12. Erasmus training courses
13. School Education Gateway
14. Class central, teacher training courses
15. International house world organization
16. The center for professional advancement
17. Mooc-list
18. SKLAD online platform for education

Դրամաշնորհ

1. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և  սպորտի նախարարություն
2. ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
3. «Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր» հիմնադրամ
4. ՀՀ Բարձր տեխնոլագիական արդյունաբերության նախարարություն
5. Լեքսիս
6. National Erasmus + office in Armenia
7. European commission
8. Calouste Gulbenkian Foundation
9. Fast foundation