Գիտական քաղաքականության և գործունեության փաստաթղթեր

2022-12-26 / ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)

2022-12-20 / ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2022-11-17 / Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն /ուսումնական ծրագիր և դասընթացավարի ձեռնարկ/

2022-11-17 / Գիտության նորարարության առևտրայնացում /ուսումնական ծրագիր և դասընթացավարի ձեռնարկ/

2022-05-24 / ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2022-05-24 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ 

2022-05-24 / ՇՊՀ Ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգ

2021-12-06 / ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2021-03-29 / Գրագողության դեմ պայքարի ուղեցույց

2021-03-18 / ՇՊՀ աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ

2021-02-22/ ՇՊՀ ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգ

2021-02-22/ ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ

2020-10-06/ ՇՊՀ գիտության և հետազոտության միջազգայնացման քաղաքականություն

2020-01-31 / ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգ

2019 / Գիտության և հետազոտության զարգացման հայեցակարգ

2019-12-26 / ՇՊՀ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն-2019

2019-12-26 / ՇՊՀ գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ-2019

2019-12-26 / ՇՊՀ աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ

2019-12-26 / ՇՊՀ գրագողության դեմ պայքարի քաղաքականություն

2018-11-02 / ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2018-11-02 / ՇՊՀ-ում ասպիրանտուրայի / հայցորդության ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգ

2017-05-11 / ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն

2017-12-28 / ՇՊՀ-ի ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրություն

2016-06-11 / ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2014-09-27 / ԳՊՄԻ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ