ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հետազոտողի ուղեցույց

Հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացման նպատակով ՇՊՀ-ում գործում է «ՇՊՀ-ում հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերում (ասպիրանտուրա/հայցորդության համակարգ) ընդունելության/ձևակերպման և ուսուցման (նոր խմբագրությամբ)» կանոնակարգը:

Ասպիրանտուրայում ուսուցումն իրականացվում է առկա և հեռակա ձևերով, անվճար և վճարովի հիմունքներով: Առկա ձևով ուսուցման տևողությունը չի գերազանցում 3 (երեք) տարին, իսկ հեռակա ձևով ուսուցման տևողությունը՝ 4 (չորս) տարին:

Հայցորդության համակարգում ուսուցումն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով: Ուսուցման տևողությունը չի գերազանցում 5 (հինգ) տարին:

Ասպիրանտուրայում/հայցորդության համակարգում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 շրջաններով՝ 1-ամսյա տևողությամբ, իսկ իրականացված դասընթացների ամփոփիչ ստուգումները և լուծարքները կազմակերպվում են ըստ սահմանված ժամանակացույցի:

«ՇՊՀ-ում հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերում (ասպիրանտուրա/հայցորդության համակարգ) ընդունելության/ձևակերպման և ուսուցման (նոր խմբագրությամբ)» կանոնակարգում հստակ ամրագրված են ասպիրանտի/հայցորդի հեռացման/ազատման, ուսումնառության դադարեցման և վերականգնման մասին դրույթները:

Ասպիրանտուրայում/հայցորդության համակարգում պրակտիկան կազմակերպվում է գիտական ղեկավարի և ասպիրանտ/հայցորդի նախընտրած ժամանակահատվածում՝ 6-շաբաթյա տևողությամբ։

Ընտրած մասնագիտությամբ գիտական հետազոտություններ կատարելիս հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերով ուսումնառողները բուհի և կազմակերպության աշխատողների հետ հավասարապես օգտվում են գիտական սարքավորումներից, լաբորատորիաներից, համակարգչային տեխնիկայից, գրադարանային պաշարներից, գործուղումների իրավունքից, հանրակացարանից: