ՇՊՀ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Գիտական խորհրդի 2022 թ.-ի մայիսի 24-ի նիստում  հաստատվել է   ՇՊՀ-ի աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգի  լրամշակված տարբերակը: Փաստաթուղթը ներկայացվել է Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից: