ՇՊՀ 4-րդ կուրսի ուսանողների կողմից դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման հարցումներ, 2021-2022 ուստարի, 2-րդ կիսամյակ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից 2022 թ-ի մայիսից  իրականացվում են 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի «Դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման» հարցումներ չորրորդ կուրսի ուսանողների շրջանում, որոնց նպատակն է բացահայտել դասախոսի կարիքները՝ հետագա բարեփոխումներ և վերապատրաստումներ իրականացնելու համար: