ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական գործընթացներից ակնկալիքների գնահատման հարցում, 2021-2022 ուստարի

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման կենտրոնը 2021թ.-ի հոկտեմբեր ամսից անցկացրել է «ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական գործընթացներից ակնկալիքների գնահատման» հարցումներ, ինչը կնպաստի համալսարանում բարեփոխումների իրականացմանը:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchb5R_Uv0NeT1P8GJ_UmTigA-G8JR6cX-iDDiB5Co-kQtTVg/viewform?usp=sf_link