ՇՊՀ ուսանողների կողմից դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման հարցումներ, 2021-2022 ուստարի, 1-ին կիսամյակ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից 2022 թ-ի մարտից  իրականացվում են 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակի «ՈՒսանողների կողմից դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման» հարցումներ,  որոնց նպատակն է բացահայտել դասախոսի աշխատանքի արդյունավետությունը և ուսանողի գոհունակությունը նրանից՝ հետագա բարեփոխումներ և վերապատրաստումներ իրականացնելու համար:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTtjylo5UubDpWbPIbLDmN6rwDFlYApHGZcFwmIuHeHW9Bug/viewform?usp=sf_link

: