ՇՊՀ-Ի ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ/ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից մշակվել է  «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գրագողության դեմ պայքարի ուղեցույց ուսանողների/դասախոսների համար, որը կցված է Գրագողության դեմ պայքարի քաղաքականությանը: