ՆԵՐՔԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

Կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, ընթացակարգեր
 

 

 

 

ՇՊՀ-ի քոլեջի կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, ընթացակարգեր 

 

ԳՊՄԻ-ի ներքին իրավական ակտեր