ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2023-08-31 / ՇՊՀ Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 2023-2027թթ․ հնգամյա/ամենամյա աշխատանքային ծրագիր

2023-08-31 / ՇՊՀ-ի Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն


2024-02-16 / ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի վերապատրաստման և մասնագիտական որակավորման բարձրացման կանոնակարգ

2024-02-16 / ՇՊՀ-ի կառավարման և վարչարարության քաղաքականություն

2024-02-16 / ՇՊՀ-ում բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի առկա կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսումնառության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման ընթացակարգ

2024-02-16 / ՇՊՀ-ի մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգ

2024-02-16 / ՇՊՀ-ում հարցումների անցկացման և արդյունքների ամփոփման ընթացակարգ

2024-02-16 / ՇՊՀ-ի ուսանողների կարիքների բացահայտման և օժանդակման կարգ

2024-02-16 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների և ուսումնառողների կողմից  իրականացվող գիտահետազոտական գործունեության համար լրավճարի տրամադրման կարգ

2024-01-18 / ՇՊՀ-ում դասալսումների կազմակերպման և իրականացման կանոնակարգ

2024-01-18 / ՇՊՀ-ի ուսումնական խորհրդատուների գործունեության կարգ (նոր խմբագրությամբ)

2024-01-18 / ՇՊՀ-ի ամբիոնի օրինակելի կանոնադրություն (նոր խմբագրությամբ)

2024-01-18 / ՇՊՀ-ի մատենավարության կարգ (նոր խմբագրությամբ)

2024-01-18 / ՇՊՀ-ի մասնագիտական  կրթական ծրագրերի մշակման, մշտադիտարկման և վերանայման քաղաքականություն (նոր խմբագրիւթյամբ)

2024-01-18 / ՇՊՀ-ի մասնագիտական կրթական ծրագրերի կառավարման հայեցակարգ

2024-01-18 / ՇՊՀ-ի ուսանողների մնացորդային  գիտելիքների ստուգման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)

2024-01-18 / ՇՊՀ-ում Բենչմարքինգի իրականացման մեթոդաբանություն

2024-09-01 / ՇՊՀ-ի ուսանողի ուսումնառության ընդհատման և ուսանողական իրավունքի վերականգնման կանոնակարգ

2023-16-11 / ՇՊՀ-ի ուսանողի ուսումնառության ընդհատման և ուսանողական իրավունքների վերականգնման կանոնակարգ

2022-08-29 / ՇՊՀ-ի ուսումնական խորհրդատուների գործունեության կարգ

2021-12-06 / ՇՊՀ հիմնադրամի մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգ 

2021-10-26/ ՇՊՀ-ի Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի կանոնակարգ

2021-10-26/ ՇՊՀ-ի ակադեմիական շարժունության ծրագրերի կազմակերպման ընթացակարգ

2021-10-26/ ՇՊՀ Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի կանոնակարգ

2021-02-22/ ՇՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով իրականացվող պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ

2020-08-27 / ՇՊՀ ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսային (covid-19) համավարակի պայմաններում ուսումնական գործընթացի կառավարման վերաբերյալ ընթացակարգ

2019-11-26 / ՇՊՀ մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգ- 2019

2017-12-28 / ՇՊՀ մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգ

2017-12-28 / ՇՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգ

2017-01-30 / ՇՊՀ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության կենտրոնի կանոնադրություն

2013-10-29 / Բակալավրիատի առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսումնառության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման ընթացակարգ

2012-10-18 / Ուսումնամեթոդական վարչության կանոնակարգ

2012-04-06 / Ուսանողների ուսումնառության ընդհատման, հեռացման (ազատման) և վերականգման կանոնակարգ