ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա, մագիստրատուրա

Ֆիզիկա

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա, մագիստրատուրա

Կառավարում

Կառավարում, մագիստրատուրա

Շուկայագիտություն 

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Կենսաբանություն

Կենսաբանություն, մագիստրատուրա

Կենսատեխնոլոգիա, մագիստրատուրա

Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն, մագիստրատուրա

Դեղագործական քիմիա

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Հայոց լեզու և գրականություն

Հայոց լեզու և գրականություն, մագիստրտուրա

Լրագրություն

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռուսաց լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլերեն լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն, մագիստրատուրա

Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ֆրանսերեն-հայերեն

Սերվիս

Կայուն զբոսաշրջություն, մագիստրատուրա

Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

Դեկորատիվ կիրառական արվեստ, մագիստրատուրա

Իրավագիտություն

Իրավագիտություն, մագիստրատուրա

Քաղաքագիտություն

Հոգեբանություն

Հոգեբանություն, մագիստրատուրա

Սոցիալական աշխատանք

Սոցիալական աշխատանք, մագիստրատուրա

Սոցիոլոգիա

Զինվորական հոգեբանություն, մագիստրատուրա

Պատմություն

Պատմություն, մագիստրատուրա

Մանկավարժություն և մեթոդիկա /տարրական կրթության/ 

Մանկավարժություն և մեթոդիկա /տարրական կրթության/ , մագիստրատուրա

Կրթության կազմակերպում, մագիստրատուրա

Սոցիալական մանկավարժություն, մագիստրատուրա

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ, մագիստրոս

Նախնական զինվորական պատրաստություն

Նախնական զինվորական պատրաստություն, մագիստրատուրա