Հայտարարություն

Ի գիտություն բուհի առկա և հեռակա ուսուցման վճարովի համակարգի ուսանողների

 

2018-2019 ուստարվա ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից /զեղչից/ օգտվելու նպատակով ընտանիքների սոցիալապես անապահովության վերաբերյալ տեղեկանքները համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ ներկայացնել մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 20-ը (2018 թվականի ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորի մեծությունը 30.00 և ավելի միավորն է):

 

                 ՇՊՀ ռեկտորատ
03 սեպտեմբերի 2018թ.