Հայտարարություն

2018-2019 ուստարում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման առաջին կուրսի վճարովի համակարգի ուսանողների վարձավճարների մուծման վերջնաժամկետը սահմանված է մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 10 -ը:

 

ՇՊՀ ռեկտորատ
 03 սեպտեմբերի 2018թ.