Բակալավր(առկա)

2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակի աշխատանքային տարբերակ

 2023-24 դասատախտակ- I-IV

2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

 2023-24 դասատախտակ- I-IV

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

 2022-23 դասատախտակ- I-IV

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

 2022-23 դասատախտակ- I-IV

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա  առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 1-ին կուրսերի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
 2019-2020 2-րդ կիսամյակ

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
 2019-2020 1-ին կիսամյակ

2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
Մաթեմատիկա I-IV
Ֆիզիկա II-IV
Ինֆորմատիկա IV
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I-IV
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ I-III
Կառավարում I-IV
Հաշվապահական հաշվառում II
Շուկայագիտություն II
Կենսաբանություն I-IV
Քիմիա IV
Դեղագործական քիմիա II-IV
Աշխարհագրություն I-IV
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ I-IV