Հայտարարություն

Հարգելի՛ ուսանողներ,   

Տեղեկացնում ենք, որ 2023-2024 ուստարում, ըստ «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգի» (հաստատված՝ 2006թ.  հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) և «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի պետական և ներբուհական ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի» (հաստատված՝ Գիտական խորհրդի՝ 2023թ.-ի  հոկտեմբերի 10-ի նիստում, հղում՝ https://shsu.am/wp-content/uploads/2023/10/Կանոնակարգ.pdf), ուսման վարձի ներբուհական զեղչի արտոնությունից  օգտվելու համար առկա ուսուցման բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողները, ովքեր ունեն համապատասխան կարգավիճակ, դիմումը համապատասխան փաստաթղթերի հետ միասին կարող են ներկայացնել իրենց ֆակուլտետի դեկանին մինչև ս. թ.  մարտի 4-ը:

Սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացված դիմումները չեն քննարկվում:

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու համագործակցության բաժին բոլոր աշխատանքային օրերին՝ ժ. 9:00-17:00: