Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հարգելի՛ ուսանողներ.

Տեղեկացնում ենք, որ 2022-2023 ուստարումըստ «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի (հաստատված 2006թհուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) և ՇՊՀի «Ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի, ուսման վարձի ներբուհական զեղչի արտոնությունից օգտվող հեռակա համակարգի ուսանողները մինչև սույն թվականի ապրիլի 14 ներառյալ ֆակուլտետի դեկանատ կարող են ներկայացնել դիմումը և համապատասխան փաստաթղթերը:  

Սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացված փաստաթղթերը չեն դիտարկվի:

   

   Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու համագործակցության բաժին։