ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից ընդունելի գիտական պարբերականների ցանկում ընդգրկված ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի 2023 թ. N2-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունելու վերջնաժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2023 թ. սեպտեմբերի 30-ը: Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդիտարկվեն հաջորդ համարներում տպագրելու համար:

Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է:

Տեղեկագիրը հրապարակվելու է էլեկտրոնային տարբերակով:

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով.