Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի 2023 թ. N2-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2023 թ. սեպտեմբերի 15-ը: Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդիտարկվեն հաջորդ համարներում տպագրելու համար:

Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է:

Տեղեկագիրը հրապարակվելու է էլեկտրոնային տարբերակով:

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով.