ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
Մաթեմատիկա I-IV
Ֆիզիկա II-IV
Ինֆորմատիկա IV
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I-IV
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ I-III
Կառավարում I-IV
Հաշվապահական հաշվառում II
Շուկայագիտություն II
Կենսաբանություն I-IV
Քիմիա IV
Դեղագործական քիմիա II-IV
Աշխարհագրություն I-IV
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ I-IV

 

Հեռակա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Մաթեմատիկա II-IV
Ֆիզիկա II-IV
Ինֆորմատիկա I-IV
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ I
Կառավարում I-IV
Հաշվապահական հաշվառում I
Կենսաբանություն II-IV
Դեղագործական քիմիա I-IV
Աշխարհագրություն I-IV
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ I-IV
Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն III

 

Մագիստրատուրա

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Մաթեմատիկա I-II
Ֆիզիկա I
Կառավարում I-II
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I-II
Աշխարհագրություն I-II
Կենսաբանություն I-II

 


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: