ՔՆՆԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Մաթեմատիկա I-IV
Ֆիզիկա I-IV
Ինֆորմատիկա III
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I-IV
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ I-II
Կառավարում I-IV
Հաշվապահական հաշվառում I
Շուկայագիտություն I
Կենսաբանություն I-IV
Քիմիա III
Դեղագործական քիմիա I-IV
Աշխարհագրություն I-IV
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ I-IV

 

Հեռակա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Մաթեմատիկա II-IV
Ֆիզիկա II-IV
Ինֆորմատիկա I-IV
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ I
Կառավարում I-IV
Հաշվապահական հաշվառում I
Կենսաբանություն II-IV
Դեղագործական քիմիա I-IV
Աշխարհագրություն I-IV
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ I-IV
Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն III

 

Մագիստրատուրա

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Մաթեմատիկա I-II
Ֆիզիկա II
Կառավարում I-II
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I
Ինֆորմատիկա II
Աշխարհագրություն I-II
Կենսաբանություն I

 


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: