ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

  Նորաստեղծ Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետը ձևավորվել է  2022 թվականին կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում:   Նախապես կոչվել է Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ, ապա վերանվանվել Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ: Ֆակուլտետը ձևավորվել է երեք ֆակուլտետների՝  Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի, Մանկավարժության և Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետների առանձին ամբիոնների   վերամիավորման  արդյունքում: Ֆակուլտետում գործում են մասնագիտական երեք ամբիոններ՝ Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի, Մանկավարժության, Սպորտի և արվեստի: Ֆակուլտետում բակալավրի կրթական ծրագրով իրականացվում են «Հոգեբանություն», «Սոցիալական աշխատանք», «Սոցիոլոգիա», «Տարրական  մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Դեկորատիվ կիրառական արվեստ», «Համակարգչային գրաֆիկա», «Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» կրթական ծրագրերը, իսկ մագիստորոսի կրթական ծրագրով՝ «Հոգեբանություն», «Սոցիալական աշխատանք», «Տարրական  մանկավարժության և մեթոդիկա», «Հատուկ մանկավարժություն», «Լոգոպեդիա», «Կրթության կազմակերպում», «Սոցիալական  մանկավարժություն», «Դեկորատիվ կիրառական արվեստ», «Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզումներ» կրթական ծրագրերը:

  Ֆակուլտետում դասավանդում են պրոֆեսորներ, դոկտորներ, դոցենտներ, գիտությունների թեկնածուներ: Ֆակուլտետն ապրում է ուսանողական բուռն և ակտիվ կյանքով՝ իր զարգացման առաջնահերթություններից համարելով ուսանողների անձնային և մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորումը։

 

Ֆակուլտետի դեկան


Օֆելյա Հովհաննիսյան Հայկազի
բան. գիտ. թեկն., դոցենտ