ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՊՀ  «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2018 թվականի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 30-ը:

Ստորև ներկայացվում են հեղինակներին ներկայացվող պահանջները.

Հեղինակներին ներկայացվող պահանջներ