2018-2019 ուստարվա հեռակա ուսուցման առաջին կիսամյակի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում (զեղչ)

2018-2019 ուստարում ըստ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օենքի,  «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի (հաստատված 2006թ.  հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) և ՇՊՀ-ի «Ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի (հաստատված 2012թ. հոկտեմբերի 18-ի գիտական խորհրդի նիստում), ուսման վարձի զեղչի արտոնությունից  օգտվող հեռակա համակարգի ուսանողները ս/թ նոյեմբերի 1-ից  մինչև նոյեմբերի 29-ը  ներառյալ ֆակուլտետի դեկանատ ներկայացնեն դիմում և համապատասխան փաստաթղթեր:

 

                                Ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու համագործակցության կենտրոն