2021-2022 ուստարվա հեռակա ուսուցման առաջին կիսամյակի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման (ներբուհական զեղչ) հայտարարություն

Հարգելի ուսանողնե՛ր.

Տեղեկացնում ենք, որ 2021-2022 ուստարում ըստ «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի (հաստատված  2006թ.  հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) և ՇՊՀ-ի «Ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի ուսման վարձի ներբուհական զեղչի արտոնությունից  օգտվող հեռակա համակարգի ուսանողները   մինչև  նոյեմբերի 20-ը  ներառյալ  ֆակուլտետի դեկանատ կարող են ներկայացնել դիմումը և համապատասխան փաստաթղթերը։

Հարցերի դեպքում կապ հաստատել  Ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու համագործակցության բաժին