ՇՊՀ-ի 2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

Սիրելի ուսանողներ, ներկայացնում ենք 2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա ուսուցման բակալավրի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսերի դասատախտակը և ժամատախտակը։

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ
Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ
Մանկավարժության ֆակուլտետ
Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ
Ռազմական ամբիոն
Արվեստի ամբիոն

Ժամատախտակ

Հիշեցնում ենք, որ բակալավրի առկա ուսուցման համակարգով սովորող 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների ուսումնական գործընթացն իրականացվում է հիբրիդային եղանակով՝ առկա (ըստ անհրաժեշտության՝ գործնական, լաբորատոր պարապմունքներ) և առցանց (դասախոսություններ) տարբերակների համադրմամբ: