2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիանների գնահատման հարցումներ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը 2019թ.-ի փետրվար-մարտ ամիսներին անցկացրել է «Բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և շրջանավարտների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիանների գնահատման» հարցումներ 2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի շրջանում։ Հարցումներն անցկացվել են ՇՊՀ-ի ընթերցասարհում՝ առցանց տարբերակով Google forms հարթակում։ Հարցումները կրելու են պարբերական բնույթ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrYFN865jAr5S_KtJHQLyiL9XyOiFB78fC5b4qliq5dZ0t-g/viewform