Ասպիրանտուրայի «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ ընդունելության մասնագիտական քննության հայտարարություն

2018թ. դեկտեմբերի 5-ին՝ ժամը 1430-ին, ՇՊՀ-ի Բ2-6 լսարանում անցկացվելու է հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ (դասիչ՝ ԺԳ.00.01) ընդունելության մասնագիտական քննությունը:

Դիմորդներին մասնագիտական քննությանը մասնակցելու թույլտվություն տալիս է համալսարանի ընդունող հանձնաժողովը՝ ընդունելության համար ներկայացված պահանջվող փաստաթղթերի ստուգումն իրականացնելուց հետո:

Մրցույթի արդյունքում ասպիրանտուրա ընդունվում է մասնագիտական քննությունից առավելագույն միավոր ստացած անձը:

Դիմորդը քննության է ներկայանում անձը հաստատող փաստաթղթով:

Մասնագիտական քննության հարցաշարը՝ ՀԱՐՑԱՇԱՐ:

Ասպիրանտուրայի ընդունելությունն իրականացվում է հետևյալ ընթացակարգով. http://shsu.am/media/quality/file-4.pdf

 

Մանրամասների համար դիմել ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության,
որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն:
Էլ. հասցե. sci@shsu.am, shsu.science@gmail.com
Հեռ. (0312) 6 64 80