ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման մրցույթին 2022թ.-ին տեխնիկական ստուգման, արտաքին փորձաքննության և ներբուհական Խորհրդի կողմից իրականացված գնահատման արդյունքում ներկայացված երեք հայտերից հետևյալ երկու հայտերը ռեկտորի որոշմամբ ներկայացվեցին ֆինանսավորման:

N ԱՄԲԻՈՆ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԹԵՄԱ
1 Աշխարհագրություն, կենսաբանություն և քիմիա Մարտիրոսյան Լևոն (ղեկավար) 

Սարգսյան Ռուդոլֆ

Աբրահամյան Վարդիթեր

Գրիգորյան Լիանա

(աշխ. բակ. 2-րդ կուրս)

«Արագածոտնի մարզի տարածքային-ռեկրեացիոն ներուժը և զբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատումը»
2 Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մանուկյան Վարդան (ղեկավար) 

Նիկողոսյան Գագիկ

Սարգսյան Սամվել (խորհրդատու)

Շահբազյան Անի

(հայցորդ 1-ին կուրս)

«Մաթեմատիկական և ֆիզիկական տրամաբանական, որակական, դիվերգենտ խնդիրները որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց»

Հայտերի հակիրճ նկարագրերը՝ ստորև:

Արագածոտնի մարզի տարածքային-ռեկրեացիոն ներուժը և զբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատումը 

 

Մաթեմատիկական և ֆիզիկական տրամաբանական, որակական, դիվերգենտ խնդիրները որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց