ERASMUS+ ԱՌՑԱՆՑ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏԻՄԻՇՈԱՐԱՅԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

      

Dear partners,

* As of 11th of March 2020, West University of Timisoara has replaced all academic activities carried out “face-to-face” with academic activities carried out online. Thus, all students will be able to complete their courses.
* WE ARE OPEN TO RECEIVE YOUR nominations FOR THE FALL SEMESTER AND FULL YEAR OF THE 2020/21 ACADEMIC YEAR. The nomination/application deadline is 15th of June. Please find attached to this e-mail our factsheet with the relevant details.
* We are currently planning to reschedule the 2020 edition of the Erasmus Staff Training Week [1] for the beginning of October.

 

 

Մասնագիտությունների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մանրամասներին ծանոթանալու համար դիտեք հետևյալ հղումով ՝ http://ri.uvt.ro/erasmus-incoming-mobilitati-de-predare-si-formare-2/?lang=en