Հայտարարություն

Ս.թ. ապրիլի 7-8-ին, ժամը 14:00-17:00-ը ՇՊՀ-ում տեղի կունենա «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» վերապատրաստման դասընթացների երկրորդ փուլը: Վերապատրաստումը միտված է մասնագիտական դասընթացների դասախոսների և ուսանողների՝ ՈՒԹՀՎ (SWOT) վերլուծություն իրականացնելու կարողությունների ու հմտությունների զարգացմանը:

Վերապատրաստման փաթեթը մշակվել է ՇՊՀ-ում գործող Էրազմուս+ «Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» -SMARTI ծրագրի շրջանակներում:

Մասնակիցներին կշնոհրվի համապատասխան վկայական: