Հայտարարություն

2022 թվականի մարտի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ը ներառյալ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը շարունակում է դիմումներ ընդունել նախորդ տարվա այն շրջանավարտներից, ովքեր չեն ներկայացել ամփոփիչ ատեստավորման քննություն(յանը)ներին, կամ ստացել են «անբավարար» գնահատական(ներ) և ցանկանում են վերահանձնել 2021-2022 ուսումնական տարվա շրջանավարտների հետ:

                                                                                                       ՇՊՀ ռեկտորատ