Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Գիտական տեղեկագրի 2023 թ.-ի N1-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2023 թ.-ի ապրիլի 15-ը:

Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդիտարկվեն հաջորդ համարներում տպագրության համար:

Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է: Տեղեկագիրը հրապարակվելու է էլեկտրոնային տարբերակով:

Մանրամասների համար՝ Հեղինակներին ներկայացվող պահանջներ