Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2022-2023 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգի երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման (ներբուհական զեղչ)

 

Հարգելի ուսանողնե՛ր.

Տեղեկացնում ենք, որ 2022-2023 ուստարում ըստ «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի (հաստատված 2006թ.  հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) և ՇՊՀ-ի «Ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի ուսման վարձի ներբուհական զեղչի արտոնությունից  օգտվող առկա համակարգի ուսանողները սույն թվականի  մինչ  մարտի 6-ը  ներառյալ  ֆակուլտետի դեկանատ կարող են ներկայացնել դիմումը և համապատասխան փաստաթղթերը:

Սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացված փաստաթղթերը չեն դիտարկվի:

 

Հարցերի դեպքում կապ հաստատել  Ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու համագործակցության բաժին