ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2019/2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 2019/2020 ուսումնական տարվա ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը ըստ տեղերի, քննությունների և ուսման վարձի չափի

Մասնագիտությունների ցանկ

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Փաստաթղթերը ընդունվում են մայիսի 6-ից հունիսի 1-ը՝ ժամը 10:00-ից մինչև 17:00-ը, աշխատանքային օրերին: