Ծրագրի մասին

Ծրագրի տևողությունը՝ 3 տարի (2021-2024)

Ծրագրի հիմնական նպատակը

 • Մշակել Բոլոնիայի չափանիշներին համապատասխան թափանցիկ ազգային և միջազգային չափորոշիչներ
 • Մշակել ուսումնառության համեմատելի գործիքներ և ուսուցման չափանիշներ
 • Բարելավել կրթական բովանդակության որակը և բարձրացնել ՊԴ կազմի և ուսանողների որակավորումը դասավանդողների վերապատրաստ­ման շարունակական ծրագրերի միջոցով
 • Ապահովել աջակցություն ԵՄ և գործընկեր երկրների բուհերի միջազգայնացման գործում
 • Խթանել ՊԴ կազմի և ուսանողների շարժունությունը
 • Բարձրացնել ուսուցման արդյունա­վետությունը և որակը՝ խթանելով միջգիտաճյուղային դասավանդողների կարողությունները և ներմուծել կրթության նոր մոտեցումներ:

Ծրագրի հատուկ խնդիրը

Մշակել և կիրառել «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» ինը համապարփակ մեթոդական մոդուլներ գործընկեր երկրների բուհերի ՊԴ կազմերի համար՝ կրեդիտների փոխանցման և կուտակման համա­կարգի (ECTS) գործածությամբ ուսուց­ման բովանդակությունն անգլերենով դասավանդելու նպատակով:

Ակնկալվող արդյունքները

 • «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» (EMI) վերապատրաստման կենտրոնի և անգլերենի մակարդակի ստուգման թեստերի միասնական ցանցի, անգլերենը հատուկ նպատակների համար (ESP) վերապատրաստման, ՊԴ կազմի վերապատրաստման 9 EMI մոդուլների առկայություն
 • «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» (EMI) ուսումնական ձեռնարկ
 • Առցանց հարթակ՝ կայքէջ, ծրագրի վերջնարդյունքները տարածելու և ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու նպատակով
 • EMI կենտրոնների ցանց
 • EMI անհատական ծրագրեր ՊԴ կազմերի և վերապատրաստողների ներբուհական վերապատրաստումների համար
 • EMI կիրառող դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր
 • EMI հավատարմագրման և շարունակականության ծրագրի առկայություն և իրագործում: