Հայտարարություն

2017-2018 ուստարվա առկա ուսուցման երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման (զեղչ)

 

2017-2018 ուստարում ըստ «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի (հաստատված 2006թ.  հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) և ՇՊՀ-ի «Ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի (հաստատված 2012թ. հոկտեմբերի 18-ի գիտական խորհրդի նիստում, տե´ս ՇՊՀ-ի պաշտոնական կայքէջում՝ shsu.am →փաստաթղթեր→ ներքին իրավական ակտեր→ ԳՊՄԻ-ի ներքին իրավական ակտեր), ուսման վարձի զեղչի արտոնությունից  օգտվող առկա համակարգի ուսանողները ս/թ փետրվարի 5-ից  մինչև փետրվարի 19-ը  ներառյալ ֆակուլտետի դեկանատ ներկայացնեն դիմում և համապատասխան փաստաթղթեր:

 

                                Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության կենտրոն